ЕНП ПРОЦЕДУРИ И УСЛОВИ

Уредот ќе функицонира правилно само ако се наоѓа во држачот.

Во зависност од косината на ветробранското стакло, постојат два вида на држачи:

 

Држачот треба да биде залепен на внатрешната страна на стаклото околу / над ретровизорот.

До пречки во функционирањето на таг уредот може да дојде доколку:

  • ТАГ уредот не е поставен во држачот и на назначеното место;
  • Не се почитува препорачаната брзина на движење на возилото од 30km/h, низ наплатната лента;
  • Растојанието во однос на возилото пред вас е помало од 10 m;
  • ТАГ уредот е физички оштетен;
  • Возилото има ветробранско стакло кое што содржи метал (панцирно стакло);
  • Возилото има ветробранско стакло со затемнета боја кое што содржи примеси на метал.